Handelsbetingelser

1                Anvendelse

Nærværende handelsbetingelser er gældende for køb af produkter og ydelser online på:

www.foodsolutions.dk eller www.foodsolutions.as

Disse salg- og leveringsbetingelser (herefter betegnet "betingelserne") gælder for alle produkter og ydelser, der sælges på www.foodsolutions.dk (herefter betegnet "hjemmesiden") af Food Solutions A/S (herefter betegnet "virksomheden"), som brugere heraf (herefter betegnet "kunden") måtte købe.

Kunden skal ved hvert køb acceptere handelsbetingelserne. Kunden opfordres til at læse betingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som salg- og leveringsbetingelser indebærer. Kunden får en kopi af betingelserne sammen med en ordrebekræftelse sendt pr. e-mail.


2                Aftalegrundlag

Betingelserne udgør sammen med Food Solutions A/S’ tilbud og ordrebekræftelse det samlede aftalegrundlag om Food Solutions A/S’ salg og levering af produkter og tilknyttede ydelser til kunden.  Disse salgs- og leveringsbetingelser er bindende og tilsidesætter alle aftaler og sædvaner, som er i strid med nærværende betingelser, herunder betingelser udarbejdet og fremsendt af kunder og leverandører.

Hvis dele af bestemmelserne i nærværende salgs- og leveringsbetingelser ikke får retsvirkning, medfører det ikke, at de øvrige bestemmelser i salgs- og leveringsbetingelserne ikke kan få retsvirkning. 

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser erstatter alle Food Solutions A/S’ tidligere salgs- og leveringsbetingelser. 

Som kunde hos Food Solutions A/S tildeles køber et individuelt kundenummer, brugernavn og password. I tilfælde af uretmæssig brug hæfter kunden selv for et eventuelt tab, der måtte opstå i forbindelse hermed. Der kan ikke gøres krav gældende overfor Food Solutions A/S i den anledning.

Ændringer af og tillæg til aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.


3                Produkter

Fødevarer, som virksomheden sælger og leverer til kunden, overholder dansk lovgivning herunder fødevarelovgivningen. Fødevarernes ingredienser og næringsindhold oplyses på www.foodsolutions.dk. og www.foodsolutions.as. Yderligere spørgsmål/information kan rettes til quality@foodsolutions.dk.   

Tilknyttede ydelser, som virksomheden sælger og leverer til kunden i forbindelse med salg og levering af fødevarer, udføres i overensstemmelse med fødevarelovgivningen og overholder dansk lovgivning om levering.

Fødevarer og de tilknyttede ydelser heraf, er beregnet til videresalg og til brug i Danmark.  Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er virksomheden i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, hvis fødevarerne/tilknyttede ydelser er brugt til andet formål eller brugt udenfor Danmark. Kunden skal holde virksomheden skadesløs, i det omfang virksomheden måtte få tab eller skade.


4                Pris

Pris for produkter og tilknyttede ydelser følger virksomhedens gældende priser på det tidspunkt, hvor Food Solutions A/S bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms og er kun gældende i Danmark, ekskl. Færøerne og Grønland.

Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer og sortimentsændringer.

Paller tilhørende afgivne ordre faktureres til en værdi af kr. 75,00. pr. stk. Paller tages ikke retur.


5                Betalingsbetingelser

5.1. Betaling. Alle fakturaer og/eller tilknyttede ydelser skal forudbetales, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

5.2. Rykkerskrivelser og kompensationsbeløb. Virksomheden har jf. pkt. 5.1 ret til at udsende en rykkerskrivelse på kr. 100,00 og et kompensationsbeløb på kr. 310,00, ved for sen betaling.

5.3. Morarente. Hvis kunden undlader at betale en faktura rettidigt af årsager, som Food Solutions A/S er uden ansvar for, har Food Solutions A/S ret til morarenter af det forfaldne beløb på 8% pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

Betaling af morarenter forhindrer ikke Food Solutions A/S i at kræve erstatning for det yderligere tab, kundens misligholdelse af betalingspligten måtte medføre. Hvis betaling ikke er modtaget inden den fastsatte forfaldsdag, vil kunden kunne pålægges inddrivelsesomkostninger. Food Solutions A/S er berettiget til at pålægge kunden de faktiske inkasso-omkostninger, som Food Solutions A/S måtte have ved manglende betaling.

5.4. Modregning. Kunden er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde en del af købesummen som sikkerhed for eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer eller påståede mangler. En sådan tilbageholdelse/modregning anses som værende en væsentlig misligholdelse af parternes aftale.

5.5. Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter eller tilknyttede ydelser 10 dage eller senere efter at have modtaget skriftligt krav om betaling fra Food Solutions a/S, har Food Solutions A/S ud over rykkerskrivelse og morarente efter pkt. 5.2 og 5.3 ret til at ændre de aftalte betalingsbetingelser.  Hvis kundens betalingsevne eksempelvis svækkes efter aftalens indgåelse, har Food Solutions A/S ret til at stoppe leverancer til kunden, stille krav om forudbetaling og/eller gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.


6                 Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1 Tilbud. Der tages forbehold for udsolgte produkter, ydelser og ændringer i sortiment. Er et produkt udsolgt, eller ændres Food Solutions A/S’s sortiment, kan virksomheden nægte at levere, uden at kunden er berettiget til nogen form for erstatning eller godtgørelse som følge heraf.

6.2. Ordre. Ordrer på produkter og ydelser skal altid sendes til Food Solutions A/S online på www.foodsolutions.dk./www.foodsolutions.as.  Kunden kan altid tilføje bemærkninger i forhold til betalingsbetingelser, leveringsbetingelser mm.

6.3. Ordrebekræftelse. Food Solutions A/S tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre til kunden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde virksomheden.

6.4. Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter eller tilknyttede ydelser uden virksomhedens skriftlige accept.

6.5. Uoverensstemmende vilkår. Hvis Food Solutions A/S bekræfter en ordre, der ikke stemmer overens med kundens ordre eller aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere disse uoverensstemmende vilkår, skal kunden komme med indsigelse ved ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.  


7                Leveringbetingelser

Levering til ikke bro-faste øer er efter egen regning.

Kunden har pligt til at klargøre og rydde et areal, som svarer til den modtagne mængde af varer/paller, der skal leveres på kundens lager. Kunden skal sørge for at adgangsvejene er ryddet for eventuel is og sne. Varerne anses for leveret, og risikoen således overgået til kunden, når de er stillet til kundens disposition på aftalt leveringssted, uanset om kunden eller dennes medarbejdere er til stede.

7.1. Leveringstid. Virksomheden leverer alle solgte produkter og ydelser til den tid, der fremgår af virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

7.2. Inspektion Kunden skal inspicere alle produkter ved leveringen. Hvis kunden opdager fejl eller mangler, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal disse straks meddeles skriftligt til virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til virksomheden, kan disse ikke senere gøres gældende.


8                Forsinket levering

8.1. Meddelelse. Hvis virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen, informeres kunden om det. Samtidig oplyser virksomheden årsagen til forsinkelsen og giver ny forventet leveringstid.

8.2. Ophævelse. Hvis virksomheden undlader at levere produkter og ydelser til den aftalte leveringstid  - eller indenfor 2-10 dage efter aftalt levering - af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen uden varsel ved skriftlig meddelelse til virksomheden. Kunden har ikke yderligere rettigheder i anledning af forsinket levering.   
 

9                Mangler og reklamation

Ved eventuelle mangler og reklamation, anvend venligst nedenstående kontaktformular: https://foodsolutions-dk.myshopify.com/pages/kontakt

10             Ansvar

10.1. Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger der følger af aftalegrundlaget.

10.2. Produktansvar. Virksomheden er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter, i det omfang et sådant ansvar følger af lovgivningen. Kunden skal holde virksomheden skadesløs, hvis produktansvaret ligger udover gældende lovgivning.

10.3. Ansvarsbegrænsning. Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget kan virksomhedens ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 30% af det salg af produkter og ydelser, som virksomheden netto har faktureret kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegræns­ningen gælder ikke, hvis virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

10.4. Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er virksomheden ikke ansvarlig over for kundens indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

10.5. Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for virksomhedens kontrol, og som virksomheden ikke kunne forudse ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.


11             Behandling af persondata

Food Solutions A/S er dataansvarlig og sikrer dermed, at de kundeoplysninger den kommer i besiddelse af, behandles i overensstemmelse med persondatalovgivningen. Virksomheden behandler alene de oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre en ordre. Virksomheden indsamler og behandler bl.a. identifikations- og kontaktoplysninger herunder navn, stillingsbetegnelse, kontaktrolle, afdeling, arbejdstelefonnumre, arbejds-emailadresser, aktivitetshistorik, kundenummer eller bankkontooplysninger.

Alle kundeoplysninger vedrørende ordrer behandles fortroligt og videregives ikke til tredjepart, jf. Food Solutions’ privatlivspolitik. Kunden kan jf. persondataloven få fuld indsigt i de kundeoplysninger virksomheden behandler.  Kontakt venligst orders@foodsolutions.dk.


12             Gældende ret og værneting

Gældende lovgivning. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk lovgivning.

Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.