Handelsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

 

1                Anvendelse

Nærværende handelsbetingelser er gældende for køb af produkter og ydelser online på:

www.foodsolutions.dk

Disse salg- og leveringsbetingelser (herefter kaldet "Betingelserne") gælder for alle produkter og ydelser, der sælges på www.foodsolutions.dk (herefter kaldet "Hjemmesiden") af Food Solutions A/S (herefter kaldet "Virksomheden"), som brugere heraf (herefter kaldet "Kunden") måtte købe.

Kunden skal ved hvert køb acceptere handelsbetingelserne. Kunden opfordres til at læse Betingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som salg- og leveringsbetingelser giver. Kunden får en kopi af Betingelserne sammen med en ordrebekræftelse pr. e-mail.


2                Aftalegrundlag

Betingelserne udgør sammen med Food Solutions A/S’ tilbud og ordrebekræftelse det samlede aftalegrundlagde om Food Solutions A/S’ salg og levering af produkter og tilknyttede ydelser til Kunden.  Disse salgs- og leveringsbetingelser er bindende og tilsidesætter alle aftaler og sædvaner, som er i strid med nærværende betingelser, herunder betingelser udarbejdet og fremsendt af kunder og leverandører.

Hvis hele eller dele af bestemmelserne i nærværende salgs- og leveringsbetingelser ikke får retsvirkning, medfører det ikke, at de øvrige bestemmelser i salgs- og leveringsbetingelserne ikke finder anvendelse. 

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser erstatter alle Food Solutions A/S’ tidligere salgs- og leveringsbetingelser. 

Som kunde hos Food Solutions A/S tildeles køber et individuelt kundenummer, brugernavn og password. I tilfælde af uretmæssig brug hæfter kunden selv for et eventuelt tab, der måtte opstå i forbindelse hermed. Der kan ikke gøres krav gældende mod Food Solutions A/S  i den anledning

Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt


3                Produkter

Fødevarer som Virksomheden sælger og leverer til Kunden overholder dansklovgivning herunder fødevarereglerne. Fødevarernes særlige ingredienser og næringsindhold oplyses på www.Foodsolutions.dk. Besvarelse af supplerende oplysninger eller spørgsmål i forlængelse af de eksisterende oplysninger, kan opnås på denne mailadresse til Virksomheden via orders@foodsolutions.dk, såfremt Kunden ønsker det.

Tilknyttede ydelser, som Virksomheden sælger og leverer til Kunden i forbindelse med salg og levering af fødevarer udføres i overensstemmelse med fødevarelovgivningen og overholder dansklovgivningen ved levering.

 

Fødevarer og de tilknyttede ydelser heraf, er beregnet til videresalg og til brug i Danmark.  Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden i ingen tilfælde ansvarlige for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål eller til brug udenfor for Danmark. Kunden skal skadesløs holde virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde for tab eller skade.


4                Pris

Pris for produkter og tilknyttede ydelser følger Virksomhedens gældende priser på det tidspunkt, hvor Food Solutions A/S bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftlig. Alle priser er eksklusive moms og er kun gældende i Danmark, ekskl. Færøerne og Grønland.

Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer og sortimentsændringer.

Paller tilhørende afgivne ordre faktureres til en værdi af kr. 75,00. pr. stk. Paller tages ikke retur.


5                Betalingsbetingelser

Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer kontant for produkter eller tilknyttede ydelser, medmindre partnerne har aftalt andet skriftlig.

Rykkerskrivelser og kompensationsbeløb. Virksomheden har jf. pkt. 5.1 ret til at udsende en rykkerskrivelse på kr. 100,00 og et kompensationsbeløb på kr. 310,00, ved for sen betaling.

Morarente. Hvis kunden undlader at betale en faktura rettidigt af årsager, som Food Solutions A/S er uden ansvar for, har Food Solutions A/S ret til morarenter af det forfaldne beløb på 8% pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

Betaling af morarenter forhindrer ikke Food Solutions A/S fra at kræve erstatning for det yderligere tab, kundens misligholdelse af betalingspligten måtte medføre. Såfremt betaling ikke indgår til den fastsatte forfaldsdag, vil dette kunne medføre påløb af inddrivelsesomkostninger, der belastes kunden. Food Solutions A/S er berettiget til at pålægge kunden de faktiske inkassoomkostninger, som Food Solutions A/S måtte have ved manglende betaling.

Modregning. Kunden er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer eller påståede mangler. En sådan tilbageholdelse/modregning anses som værende væsentlig misligholdelse af parternes aftaler.

Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter eller tilknyttede ydelser senest 10 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Food Solutions a/S, har Food Solutions A/S ud over rykkerskrivelse og morarente efter pkt. 5.2 og 5.3 ret til at: ændre de aftalte betalingsbetingelser, såfremt kundens betalingsevne svækkes efter aftalens indgåelse, herunder stoppe leverancer til kunden eller stille krav om forudbetaling, og/eller gør andre misligholdelsesbeføjelser gældende.


6                 Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

Tilbud. Der tages forbehold for udsolgte produkter, ydelser og sortimentsændringer. Såfremt et produkt er udsolgt, eller der sker en ændring i Food Solutions A/S sortiment, kan Food Solutions A/S nægte at levere, uden at kunden er berettiget til nogen form for erstatning eller godtgørelse som følge heraf.

Ordre. Ordrer på produkter og ydelser skal altid sendes til Food Solutions A/S online på www.foodsolutions.dk.  Kunden kan altid tilføje evt. bemærkninger i forhold til betalingsbetingelser, leveringsbetingelser mm.

Ordrebekræftelse. Food Solutions A/S tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre til Kunden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.

Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter eller tilknyttede ydelser uden Virksomhedens skriftlige accept.

Uoverensstemmende vilkår. Hvis Food Solutions A/S bekræftelse af en ordre, som ikke stemmer overens med Kundens ordre eller aftalegrundlaget, og Kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden reklamere uden ugrundet ophold efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.   


7                Leveringbetingelser

Levering til ikke bro-faste øer er efter egen regning.

Kunden har pligt til at klargøre og rydde et areal, som svarer til den modtagne mængde af varer/paller, der skal leveres på kundens lager. Sørge for, at adgangsvejene er ryddet for is og sne. Varerne anses for leveret, og risikoen således overgået til kunden, når de er stillet til kundens disposition på aftalt leveringssted, uanset om kunden eller dennes medarbejdere er til stede.

Leveringstid. Virksomheden leverer alle solgte produkter og ydelser til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle produkter ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som Kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.


8                Forsinket levering

Meddelelse. Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen, informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at levere produkter og ydelser senest 2 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker inden en rimelig frist på mindst 10 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.   
 

9                Mangler og reklamation

 Ved eventuelle mangler og reklamation, anvend venligst nedenstående kontaktformular: https://foodsolutions-dk.myshopify.com/pages/kontakt

10             Ansvar

Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger der følger af Aftalegrundlaget.

Produktansvar. Virksomheden er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter, i det omfang et sådant ansvar følger af lovgivning. Kunden skal skadesløs holde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde produktansvar herudover.

Ansvarsbegrænsning. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Virksomhedens ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 30% af det salg af produkter og ydelser, som Virksomheden netto har faktureret til Kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegræns­ningen gælder ikke, hvis Virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.


11             Behandling af persondata

Virksomhed Food Solutions A/S er dataansvarlig og sikrer, dermed at de kundeoplysninger den komme i hænde behandles i overensstemmelse med persondatalovgivningen. Virksomeden behandler alene de oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre en ordre. Vi indsamler og behandler bl.a. identifikations- og kontaktoplysninger herunder navn, stillingsbetegnelse, kontaktrolle, afdeling, arbejdstelefonnumre, arbejds-e-mailadresser, aktivitetshistorik, kundenummer, bankkontooplysninger eller.

Alle kundeoplysninger vedrørende ordre behandles fortroligt og videregives ikke til tredjepart. (link til privatlivspolitik). Kunden kan jf. persondataloven få fuld indsigt i de kundeoplysninger Virksomheden behandler ved skriftlig henvendelse til orders@foodsolutions.dk.


12             Gældende ret og værneting

Gældende ret. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med Parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.